KADROVSKE REŠITVE Namesto vas izvajamo celoten selekcijski postopek kandidatov za zaposlitev. V kolikor pa je zaposlovanje v vaši panogi ali podjetju preveliko, pa se lahko odločite za najem delovne sile preko našega podjetja.

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Selekcija kadrov

 

Izbor kadrov – iskanje in selekcijo - vodimo tako, da na podlagi našega znanja, dolgoletnih izkušenj in z uporabo primernih načinov glede na potrebe delodajalca, le-temu zagotovimo usposobljene in motivirane delavce. Pri tem nam je v pomoč naša baza iskalcev zaposlitve, v katero se dnevno vpisujejo kandidati preko obrazca na naši spletni strani.

 

Proces iskanja in selekcije kadrov se začne z analizo prostega delovnega mesta, kjer ugotovimo zahtevane kvalifikacije, delovne izkušnje in sposobnosti, ki jih prosto delovno mesto od kandidata zahteva za čimbolj optimalno izpolnjevanje delovnih nalog.

 

V skladu z zahtevami delovnega mesta sestavimo zaposlitveni oglas in poskrbimo za objavo le tega v medijih primernih posameznemu delovnemu mestu. Med drugim nudimo našim naročnikom tudi brezplačno objavo prostih delovnih mest na naših spletni strani. Za objavo zaposlitvenega oglasa je potrebno izpolniti obrazec brezplačni vpis delovnega mesta.

 

S prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo vse zahteve prostega delovnega mesta, opravimo informativni razgovor in naredimo selekcijo – ožji izbor najprimernejših kandidatov, ki jih običajno napotimo na razgovor in končni izbor najustreznejšega v vaše podjetje, ali pa tudi ta zadnji izbor prepustite nam, seveda v odvisnosti od skupnega dogovora.

 

V kolikor gre za iskanje in selekcijo vodstvenega kadra ter strokovnjakov z različnih področij, opravimo tudi psihometrična testiranja in različne teste usposobljenosti.

 

ZAPOSLITEV IZBRANEGA KANDIDATA LAHKO OPRAVIMO NA 3 NAČINE:

 

Izbranega kandidata za čas poskusne dobe zaposlimo mi, v kolikor se v trajanju poskusne dobe izkaže, da vam izbrani kandidat ustreza, pa se zaposlitev kandidata uredi v vašem podjetju.

Izbranega kandidata zaposlimo za celotno obdobje delovnega razmerja, s čimer prihranite stroške, povezane s sklenitvijo in odpovedjo delovnega razmerja, z izplačili osebnega dohodka, regresa, nadomestila osebnega dohodka v primeru nezmožnosti za delo, z neprisotnostjo na delu zaradi bolniških staležev, dopustov, neupravičene odsotnosti in podobno.

Izbranega kandidata že za čas poskusne dobe zaposlite sami, pri čemer vam lahko pomagamo pri izvedbi vseh tehnično administrativnih postopkov, ki so neizogibni na področju zaposlovanja.

 


PREDNOSTI ZAPOSLOVANJA Z NAŠO POMOČJO:

 

Hitro in kvalitetno pridobivanje delovne sile pomeni za podjetje prihranek časa in denarja namenjenega kadrovanju.
Izbor kvalitetnega in motiviranega kadra in hitra zamenjava neustreznih kandidatov omogoča nemoten delovni proces.
Za čas opravljanja poskusnega dela je lahko kandidat zaposlen pri nas, s čimer se izognete različnim tveganjem.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Head Hunting

 

Za vas poiščemo s pomočjo selekcijskih razgovorov in ostalih metod »iskanja talentov« najprimernejše kandidate za zaposlitev. Headhunting pomeni iskanje specifičnega kadra s pomočjo strokovnjakov, ki jih imenujemo headhunterji. Gre za iskanje strokovnega kadra, ki že ima delovne izkušnje, je že vpeljan v svoje delo in svoje delo dobro pozna. Za headhunting je značilno tudi to, da išče točno določen profil strokovnega kadra, za katerega je na trgu delovne sile mnogo prostih delovnih mest, vendar kadra primanjkuje.

 

Headhunterji so torej strokovnjaki, »detektivi za kadre«, posredniki med delodajalci, se pravi, podjetjem, ki želi zaposliti točno določen profil posameznika z izkušnjami in pa iskalci zaposlitve.

 

V podjetju se najprej izoblikuje profil kadra, nato pa headhunter na trgu delovne sile poišče najprimernejše kandidate in jih skuša prepričati v menjavo zaposlitev. Je zahteven postopek, saj se zaposleni, ki je s sedanjim delom zadovoljna, se počuti del kolektiva, kateremu pripada in ima zadovoljivo finančno stimulacijo, težko odloči o menjavi delovnega mesta in delodajalca. Za takega posameznika plača ni edini razlog za menjavo zaposlitve. Živimo v obdobju, ko so medsebojni odnosi, klima v delovnem okolju, sprejetost v kolektiv izrednega pomena in večkrat odtehtajo oziroma pretehtajo ponujeno (boljšo?) plačo.

 

Če povzamemo, headhunting na nek način stremi k temu, da sedanji delodajalci skrbijo za svoje zaposlene, jih »varujejo«, vzdržujejo dobre medsebojne odnose in zadovoljstvo zaposlenih, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da zaposleni odidejo.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Najem delovne sile

Najem delovne sile predstavlja fleksibilno obliko zaposlovanja. Cilj vsakega podjetja, ki deluje v pogojih konkurence, je zmanjševanje svojih fiksnih stroškov. Pretvorbo dela fiksnih stroškov v variabilne, ki jih je moč nadzorovati in prilagajati trenutnim potrebam podjetja in so natančno predvidljivi, lahko dosežete z najemom delovne sile. Najem delovne sile predstavlja fleksibilno obliko zaposlovanja.

Zagotavljanje kadrov je ena izmed naših storitev, ki je v svetu znana zadnjih 40 let, v zadnjih 10 letih pa dobiva pravi zagon.

Je odlična rešitev za podjetja:

ko se povečuje obseg dela,
pri zamenjavi dalj časa odsotne osebe,
v obdobju sezonskih nihanj,
pri preizkušanju bodočega sodelavca,
pri strateških odločitvah uporabnika,
pri zagotavljanju optimizacije zaposlovanja,
pri doseganju večje konkurenčnosti.

Gre za tristransko razmerje med nami, uporabnikom in delavcem.

Delavec od nas prejema plačo, v času posredovanja mu teče delovna doba in ima plačane socialne prispevke. V času trajanja delovnega razmerja je delavec za opravljanje dela odgovoren podjetju – uporabniku. S poslovodji se dogovarja o delovnih obveznostih, o prihodu na delo…, nam pa je odgovoren za delovno disciplino in opravičevanje odsotnosti z dela.

ZAKAJ SE PODJETJA ODLOČAJO ZA NAJEM DELOVNE SILE?

Zaradi prednosti, ki so:

Hitro in kvalitetno pridobivanje delovne sile, ki je povezano z bogato bazo iskalcev zaposlitve podjetja Naton d.o.o., to za podjetje predstavlja prihranek časa in denarja, namenjenega kadrovanju.
Izbor kvalitetnega in motiviranega kadra in hitra zamenjava neustreznih kandidatov omogoča nemoten delovni proces.
Prihranek pri stroških podjetja, saj gre pri najemu delovne sile le za plačilo dejansko opravljenih ur dela, brez stroškov za primere bolniških odsotnosti, dopustov, regresov, jubilejnih nagrad, neopravičenih odsotnosti, stroškov za opravljanje zdravniških pregledov...
Opravljanje dela poteka brez delovno-pravnih tveganj za podjetje, Naton d.o.o. se med drugim ukvarja tudi s svetovanjem s področja delovnega prava.
Mi poskrbimo za vodenje vseh kadrovskih in administrativnih zadev, kadrovskih evidenc in obračunov plač, kar omogoča podjetju uporabniku prihranke na času.
Za čas opravljanja poskusnega dela je lahko kandidat zaposlen pri nas.

Uporabniku zagotavljamo, da mu bomo obračunali samo dejansko opravljeno delo napotenih delavcev.

PLAČILO ZA OPRAVLEJNO DELO V PODJETJU - UPORABNIKU:

Plača delavca je enaka podatkom, ki nam jih izdela uporabnik, skupaj z morebitnimi nagradami. Svojim zaposlenim ne zaračunavamo stroškov storitev. Redna osebni dohodek se zagotovijo v dogovoru z našim uporabnikom, na dogovorjeni dan v mesecu.
Zagotavljamo urejeno osnovno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje pa si kandidati uredijo sami.
V primeru prenehanja potrebe v podjetju uporabniku, kandidata poizkušamo napotiti na delo k drugemu uporabniku.

Naročniku lahko ponudimo dve obliki začasnega najema:

 
Image 

ZAČASNI NAJEM - PLAČILO PO EFEKTIVNI URI DELA

Delavci so v rednem delovnem razmerju v podjetju Naton, medtem ko pri naročniku opravljajo delo. Naročnik plača le dejansko opravljene delovne ure delavca. Pri taki obliki najema se upoštevajo vsi zakonski predpisi, kolektivna pogodba dejavnosti oziroma drugi veljavni splošni akti. Kar pa je ključnega pomena, bolniške in druge odsotnosti ne bremenijo naročnika. Tovrsten način zaposlovanja omogoča veliko fl eksibilnost in učinkovito upravljanje s tveganji iz naslova stroškov dela.

 Primjer:

10 €
+ DDV
x efektivna ura
______________________________
= končni strošek naročnika
     
Image 

ZAČASNI NAJEM – PLAČILO PO DEJANSKIH STROŠKIH DELAVCA

Tudi v tem primeru je delavec v rednem delovnem razmerju pri podjetju Naton, naročnik pa kot uporabnik te storitve plača dejanske stroške zaposlenega in dogovorjeni mesečni honoraR (provizijo).

 bruto bruto strošek delavca
+ % provizije
+ DDV
_______________________________
= končni strošek naročnika
Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.