NUDIMO VAM:

 Svetovanje s področja delovnega prava (kako ravnati v primerih redne ali izredne odpovedi delovnega razmerja z vaše strani ali strani delavca, kako ravnati v primeru delavčeve kršitve pogodbenih obveznosti, pomoč pri vodenju disciplinskih postopkov, pomoč pri odmeri letnega dopusta in regresa, jubilejne nagrade in drugi aktualni nasveti z delovno pravnega področja…).
 Kontrolo zaposlenega ob sumu izkoriščanja bolniškega staleža s pomočjo detektivske agencije.
 Izdelava internih aktov in pravilnikov družbe (pravilnik o delovnih razmerjih delavcev družbe, pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev, pravilnik o organizaciji, sistemizaciji in plačah ter drugih prejemkih družbe, pravilnik o razporeditvi delovnega časa, pravilnik o notranji organizaciji dela, pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred mobbingom...).
 Pripravimo Vam evidence s področja dela, v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti: evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega časa, letni plan dela-letni koledar.
 Testiranje sposobnosti (opravljanje psihometričnih testiranj, testov sposobnosti in usposobljenosti) v odvisnosti od zahtev delovnega mesta za katerega se išče kandidat.
 Za izbranega kandidata namesto vas izpeljemo celoten postopek, ki je potreben pred sklenitvijo delovnega razmerja z novim zaposlenim.
 

Zberemo vso dokumentacijo, ki jo je potrebno hraniti v personalni mapi zaposlenega in namesto vas:

  • Pripravimo pogodbo o zaposlitvi, ki bo temeljila na določbah Zakona o delovnih razmerjih, upoštevala Splošno kolektivno pogodbo za vašo dejavnost ter interne akte in pravilnike vaše družbe.
  • Organiziramo napotitev na zdravniški pregled pred zaposlitvijo.
  • Organiziramo napotitev na tečaj iz varstva pri delu.
  • Poskrbimo za prijavo novo zaposlenega delavca v pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.
  • Pripravimo vso kadrovsko dokumentacijo in potrdila, ki jih je delodajalec zakonsko dolžan vročiti novemu zaposlenemu (potrdilo o prijavi v zavarovanje, odločbo o odmeri letnega dopusta…).
 Svetujemo vam pri izbiri zaposlitve glede na vaše potrebe (delovno razmerje za določen čas, nedoločen čas, polovični delovni čas, delo na domu, projektno delo, popoldanski s.p.…).

HR razvojne rešitve

Storitve ocenjevanja in ugotavljanja primernosti kandidatov

Psihološka testiranja

Zavedamo se, da za izbor ustreznega kadra potrebno kar nekaj znanja, izkušenj in upoštevati različne postavke, od katerih je odvisno kako se bo novi kandidat za zaposlitev ujel s sedanjim kolektivom v podjetju. Psihološka testiranje so eden od kazalnikov, ki nam poda sliko o kandidatu za delovno mesto na področju:

 sposobnosti (verbalne, intelektualne, numerične…),
 interesov,
 osebnostnih značilnosti.

Služi nam kot pomoč pri spoznavanju osebnostne strukture kandidata za prosto delovno mesto.

Z metodo psihološkega testiranja pridobimo čimbolj objektiven vpogled v lastnosti in kompetentnosti kandidata za zaposlitev.

Je hkrati tudi način, s katerim lahko primerjamo več kandidatov oziroma predvsem njihove osebnostne lastnosti, intelektualne, verbalne sposobnosti in sposobnosti koncentracije, nadalje motivacijo za delo, sposobnost dela v timu, vključevanja v družbo in delovno okolje, poklicne interese, vrednote ter karierna sidra (predstavljajo vrednote in predstave o kandidatovem delu, njegovi osebnosti ter načrtovanje osebne kariere). Uporabljamo več postopkov in sicer:

 test sposobnosti,
 test osebnostnih lastnosti,
 test osebnostnih lastnosti,.
 test praktične inteligentnosti in pristopa k reševanju problemov,
 test koncentracije in dosežka,
 vprašalnik timskih vlog,
 vprašalnik vrednot,
 poglobljen psihološki intervju.
  

Psihološko testiranje brez individualne obravnave ali z individualno obravnavo (samo na podlagi pisnih testov ali v kombinaciji z ustno obravnavo) nam olajša izbor ustreznega kandidata, da lahko ocenimo njegovo ustreznost na določenem delovnem mestu ter s tem odločitev o zaposlitvi kandidata.

ZAPOSLITEV IZBRANEGA KANDIDATA LAHKO OPRAVIMO NA TRI NAČINE:

 Izbranega kandidata za čas poskusne dobe zaposlimo mi, v kolikor se v trajanju poskusne dobe izkaže, da vam izbrani kandidat ustreza, pa se zaposlitev kandidata uredi v vašem podjetju.
 Izbranega kandidata zaposlimo za celotno obdobje delovnega razmerja, s čimer prihranite stroške, povezane s sklenitvijo in odpovedjo delovnega razmerja, z izplačili osebnega dohodka, regresa, nadomestila osebnega dohodka v primeru nezmožnosti za delo, z neprisotnostjo na delu zaradi bolniških staležev, dopustov, neupravičene odsotnosti in podobno.
 Izbranega kandidata že za čas poskusne dobe zaposlite sami, pri čemer vam lahko pomagamo pri izvedbi vseh tehnično administrativnih postopkov, ki so neizogibni na področju zaposlovanja.

PREDNOSTI ZAPOSLOVANJA KANDIDATOV Z NAŠO POMOČJO:

 Hitro in kvalitetno pridobivanje delovne sile pomeni za podjetje prihranek časa in denarja namenjenega kadrovanju.
 Izbor kvalitetnega in motiviranega kadra in hitra zamenjava neustreznih kandidatov omogoča nemoten delovni proces.
 Za čas opravljanja poskusnega dela je lahko kandidat zaposlen pri nas, s čimer se izognete različnim tveganjem.

Grafološka analiza – ključni razlogi, zakaj se odločiti za kadrovsko grafološko analizo

Za delodajalce kadrovska grafološka analiza lahko predstavlja dodatno orodje za:

 PREPOZNAVANJE POTENCIALOV PRI SELEKCIJI NOVIH KADROV 
Ste v vlogi delodajalca – bi izbor novega kadra za zaposlitev, sodelavca, prepustili zgolj vašemu občutku? Se zavedate posledic napačne odločitve? Ste jo morebiti že občutili v lastnih postopkih kadrovanja? Statistika namreč pravi, da kar 80% delovnih mest zasedajo napačno izbrani kandidati! Oseba, ki bo za določeno delovno mesto kandidirala, vas bo s svojim nastopom lahko prepričala, da je popoln kandidat, ne glede na to ali v resnici dejansko je. Kako boste vedeli ali je njenemu nastopu oziroma vašemu občutku verjeti? Ali njene trditve držijo in v kolikšni meri?

 PREPOZNAVANJE POTENCIALOV TOP MANAGEMENTA OZ. KLJUČNIH KADROV V PODJETJU
Ključni kadri podjetja so gonilo razvoja podjetja, uresničujejo vizijo in strategijo podjetja, njene cilje. Na ključnih kadrih temelji prihodnost podjetja. Preverite, če vodilna delovna mesta zasedajo pravi ljudje na pravih mestih!

 

V PRIMERIH REORGANIZACIJE PODJETJA
lahko grafologija služi kot dodatno orodje za prepoznavanje potencialov zaposlenih v podjetju. V postopku reorganizacije podjetja poskrbite za to, da boste postavili prave ljudi na prava mesta in maksimizirali delovno učinkovitost podjetja.

  PRI OPREDELJEVANJU USTREZNIH TIMSKIH ALI PROJEKTNIH VLOG
Oblikujete projektni tim v podjetju? Zavedate se, da je včasih uspeh projekta odvisen tudi ali predvsem od tega, kako ljudje med seboj sodelujejo. V projektnih timih je zelo pomembno prepletanje kognitivnih, čustvenih in socialnih nivojev med člani projektnega tima. S pravilno odločitvijo pri izboru članov tima dosegamo sinergijo projektnih učinkov.

Če povzamemo, s kadrovsko grafološko analizo lahko z veliko zanesljivostjo preverite kandidatove sposobnosti, najmočnejše izražene osebnostne lastnosti in najverjetnejše pomanjkljivosti. Opredelite lahko tudi najprimernejši tip kariere glede na ambicije in lastnosti ter prevladujoče timske vloge.

Naše poročilo, pripravljeno na podlagi kadrovske grafološke analize, je zelo obsežno in celovito. Odpravilo bo vsakršno dilemo glede kadrov, saj boste z analizo dobili vpogled v to, kdo dejansko je oseba, o kateri morate sprejeti določeno odločitev.

Več o kadrovski grafološki analizi in njeni uporabi >>

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.