Novice

NAPIŠI MI PISMO IN POVEM TI KDO SI

V nadaljevanju bomo predstavili metodo, s katero dejansko lahko razberemo osebnostno strukturo posameznika na podlagi njegovega rokopisa. To orodje je grafologija, ki je uporabna veja psihologije in se ukvarja z razkrivanjem človekove osebnostne strukture na podlagi pisave.

Smeri in uporabnost na različnih področjih

Grafologija kot psihodiagnostično sredstvo se uporablja na različnih področjih: pri poklicnem svetovanju in izbiri poklica, pri osebnem svetovanju v življenjskih krizah v sodelovanju s psihoterapevtom, pri izbiri zakonskega partnerja, na področju sodnega izvedenstva in kriminalistike, za boljše razumevanje sebe in drugih, v postopkih kadrovanja,…

Postopki kadrovanja

Slednjo smer grafologije se že vrsto let zelo uspešno uporablja v tujini - Italiji, Nemčiji, predvsem pa v Franciji, kjer je registriranih okoli 70.000 grafologov in je kadrovska grafološka analiza za izbor najustreznejšega kandidata za prosto delovno mesto že skoraj da stalna praksa. V zadnjih dveh letih je čedalje več zanimanja za to metodo zaznati tudi pri delodajalcih v Sloveniji, predvsem pri končni selekciji kadra višjih profilov.

Statistika pravi, da kar 80% delovnih mest zasedajo napačno izbrani kandidati.

Zakaj? Ti zaposleni namreč lahko popolnoma izpolnjujejo izobrazbene pogoje in imajo ustrezne delovne izkušnje, a se kaj kmalu po izboru izkaže, da za to delovno mesto kljub temu niso primerni. Morda niso sposobni prevzemati tveganja, niso zmožni vzpostavljati avtoritete, niso dovolj motivirani, so površni, nekomunikativni, konfliktni, ... naštevali bi lahko v nedogled.


Ključne kompetence kandidata

Dejstvo je, da sta za optimalno opravljanje dela na določenem delovnem mestu potrebni ustrezna izobrazba ter delovne izkušnje, ključne pa so tudi osebnostne lastnosti in spodobnosti kandidata. Le te je v postopku selekcije bistveno težje preveriti, kot pa izobrazbo in delovne izkušnje kandidata, ki jih kandidat izkaže z dokumenti in listinami.

Na tem mestu se pokaže prednost kadrovske grafološke analize, saj se s tem orodjem na podlagi ročno napisanega besedila ključne osebnostne lastnosti in sposobnosti za posamezno delovno mesto izmerijo in izračunajo.

Zanesljivost kadrovske grafološke analize je več kot 90% in izjemno objektivna. Z njo izničimo morebitno subjektivnost ocenjevanja in interpretacije informacij pridobljenih na selekcijskem intervjuju ter pogosto premočan vpliv prvega vtisa.


Postopek izdelave kadrovske grafološke analize

Določitev kompetenc za delovno mesto:

Z naročnikom se določi kompetence za delovno mesto za katerega se išče kandidat. Torej tiste osebnostne lastnosti in sposobnosti, ki poleg izobrazbe in delovnih izkušenj omogočajo učinkovito, uspešno in kakovostno opravljanje zahtevanih aktivnosti, ki so opredeljene v opisu del in nalog.

Seveda pa lahko poleg kompetenc iščemo tudi prisotnost osebnostnih lastnosti, ki v osebnosti kandidata za določeno delovno mesto ne smejo biti prisotne.

S kadrovsko grafološko analizo je možno izračunati skoraj da katerokoli osebnostno lastnost oziroma sposobnost, ki jo kadrovik želi pri kandidatu pred zaposlitvijo preveriti.


Kandidat lastnoročno napiše ¨pismo¨

Kandidatu za katerega se izvaja analiza se predočijo kratka in enostavna navodila, ki se jih mora pri pisanju držati. To so, npr.: da mora biti besedilo napisano s pisano pisavo, da mora pisati prosto – besedila ne sme prepisovati, da mora pisati na brezčrten list papirja, da ne sme pisati večje in bolj razvlečeno kot piše sicer, z namenom, da bi hitreje napolnil dve strani, da se ne sme obremenjevati z estetiko zapisa, ipd. Napisati mora dve strani na A 4 formatu.

Testiranje je kratko, nestresno in kandidatu prijazno.


Grafolog s posebnimi merilci opravi natančne meritve grafičnih znakov

Na podlagi rokopisa se s 16 različnimi merskimi pripomočki opravijo meritve do 250 grafičnih znakov. Meritve, ki so osnova za izračune in interpretacijo grafologu vzamejo 12 do 15 ur dela. Iz izmerjenih rezultatov in njihovih kombinacij se poišče prisotnost in izraženost kompetenc.

Primer izračuna izraženosti kompetence: sposobnost premagovanja ovir

Grafični znaki, ki kažejo na to sposobnost so: zvezna pisava, majhna pisava, ritem, harmonična, usklajenost con, koti B in ostali. Višji kot je v pisavi odstotek prisotnosti oz. izraženosti posameznega grafičnega znaka, višji je odstotek izraženosti omenjene kompetence kandidata za zaposlitev. V našem primeru je izraženost kompetence npr. 83%, kar uvrstimo v I. kvantitativni razred in za testiranega kandidata s preko 90% zanesljivostjo potrdimo, da je sposoben zelo dobro prenašati stresne situacije.

Kako izgleda poročilo ki ga prejme naročnik?

V pisni obliki se pripravi interpretacija nekaj najbolj izraženih osebnostnih lastnosti in tistih, določenih v kompetencah. Lastnosti so razdeljene v 4 osebnostne nivoje, kar prispeva dragocene informacije za oceno kandidatove ustreznosti in sicer:

  • Kognitivni nivo kamor med drugim spada: način razmišljanja, sposobnost koncentracije, logično mišljenje in objektivnost presoj, sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja, kreativnost,…
  • Čustveni nivo kamor med drugim spada: introvertnost, ekstravertnost, čustvena stabilnost, nivo frustracijske tolerance, kvaliteta, intenzivnost in trajanje čustev,…
  • Socialni nivo:

-  odnos do sebe: stopnja samozavesti in samopodoba, iskrenost do sebe, optimizem,…

 - odnos do drugih: empatija, naravnanost k iskrenosti, sposobnost diplomacije, agresivnost, zamerljivost,…

  • Vedenjski nivo kamor med drugim spada: motivacija, usklajenost razuma s čustvi, naravnanost k doseganju ciljev, ambicioznost, vztrajnost,…

Kratek povzetek analize

Po alinejah se naniza najmočneje izražene prednosti in najmočneje izražene pomanjkljivosti kandidata.

Določitev timskih vlog po Belbinu

Za kandidata se določi tudi najustreznejšo timsko vlogo po Belbinu.


Celotno poročilo je pripravljeno na cca 10 straneh A4 formata.

Z informacijami pridobljenimi na podlagi te vrste analize tako obstaja veliko večja verjetnost da bo v postopku selekcije med vsemi testiranimi kandidati delovno razmerje sklenjeno z najustreznejšim. Torej takšnim, ki ga poleg ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj odlikujejo tudi tiste osebnostne lastnosti in sposobnosti, ki mu bodo omogočale kvalitetnejše izpolnjevanje dodeljenih mu delovnih nalog in efektivnejše doseganje pričakovanih rezultatov v primerjavi z ostalimi testiranimi kandidati.

 

Tina Berlec, kadrovik – grafolog v Kadrovski agenciji Naton

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.